Wypadek w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Wypadek przy Pracy – kiedy występuje

Wypadek przy pracy definiujemy jeśli zdarzenie miało miejsce:

a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, 

b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, 

c)  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Odpowiedzialność pracodawcy względem pracownika

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, może żądać od swego pracodawcy świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.  Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą – także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli zaś poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

W orzecznictwie sądowym podnosi się, że możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od pracodawcy ma charakter uzupełniający. A zatem pracownik może skutecznie wystąpić przeciwko pracodawcy dopiero po uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS.

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody

Właściciel firmy wprawianej w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu. Wyjątek stanowi kiedy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Do oceny trzeba brać pod uwagę poniższe elementy:

  • stopień zagrożenia ze strony stosowanych urządzeń,
  • stopień komplikacji przy przetwarzaniu energii elementarnej na pracę
  • ogólny poziom techniki.

Za szkodę odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca przedsiębiorstwo lub zakład. Odpowiedzialność taką może więc ponosić zarówno osoba fizyczna – przedsiębiorca jak i osoba prawna.

Zakres odpowiedzialności jest ograniczony jedynie do takiej szkody, która jest bezpośrednio związana z działalnością przedsiębiorstwa lub zakładu.

W wielu branżach ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa jest obowiązkowe, stąd nawet biorąc pod uwagę złą sytuację finansową firmy odpowiedzialnej za szkodę, zakład ubezpieczeniowy jest gwarantem wypłaty odszkodowania.

Jeśli Ty lub Twoi bliscy zostali poszkodowani w wypadku przy pracy, skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy bezpłatnie Twoją sprawę.

Możliwość komentowania została wyłączona.