Za wypadek w rolnictwie należy Ci się odszkodowanie!

Praca na roli nie należy do najłatwiejszych. Bardzo często pomimo największych starań rolnicy nie osiągają zakładanego dochodu, a ponadto podczas wykonywania czynności są narażeni na wiele niebezpieczeństw.

W 2018 r. rolnicy zgłosili do KRUS 15 295 wypadków, z czego wypłacono 11 861 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

Co nazywamy wypadkiem w rolnictwie?

Będzie to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo takich, które pozostają z nimi w związku.

Najczęstszymi zdarzeniami tego typu będą: uszkodzenie palców podczas pracy z piłą, upadek z uszkodzonej drabiny, szkoda doznana przy podpinaniu maszyn do ciągnika, wypadki podczas żniw i zbiorów.

Gdzie może dość do zdarzenia by zostało przyporządkowane jako wypadek?

Miejsca te są wymienione w ustawie. Będzie to:

  1. Teren gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo teren gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym;
  2. Droga przemierzana przez ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo droga powrotna;
  3. Obszar poza terenem gospodarstwa rolnego, jeśli były na nim wykonywane zwykłe czynności związane z prowadzeniem działalności lub w związku z ich wykonywaniem;
  4. Droga przemierzana do wykonywania czynności poza terenem gospodarstwa, jeśli mają być na nim wykonywane czynności związane z prowadzeniem działalności oraz droga powrotna.

Jaka jest odpowiedzialność ubezpieczyciela? Czego może domagać się Poszkodowany?

Jeśli zdarzy się już wypadek, to odszkodowanie powinno być równe poniesionej szkodzie. Sama zaś szkoda to pojęcie niezwykle szerokie. Może dotyczyć osoby, mienia, majątku Poszkodowanego. Są to realnie utracone korzyści np. wydatne uszkodzenie ciągnika, a także utrata możliwości powiększenia majątku, które nastąpiłoby w przyszłości gdyby nie wypadek jak np. niemożność zarobkowania w wyniku braku możliwości wyjazdu ciągnikiem w pole.

Dochodzone odszkodowanie związane jest z wielkością poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Innymi słowy im większe dolegliwości odczuwa Poszkodowany, tym znaczniejsza będzie rekompensata.

Poszkodowany może żądać:

  1. Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  2. Zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem (leczenie, rehabilitacja, dojazdy, opieka);
  3. Zwrotu utraconych zarobków skutkujących niemożnością wykonywania pracy;
  4. Zwrotu kosztów ewentualnego holowania uszkodzonego pojazdu i zorganizowania pojazdu zastępczego.

Jeśli w wyniku wypadku Poszkodowany poniósł śmierć, członek najbliższej rodziny może ubiegać się m. in. o:

  1. Zwrot kosztów związanych z pogrzebem zmarłego, jego leczeniem;
  2. Odszkodowanie, jeśli wskutek śmierci Poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych.

Możliwość uzyskania stosownego odszkodowania determinuje nie tylko stopnień poniesionego uszczerbku na zdrowiu, ale także dowody poczynionych wydatków, dlatego należy zachować wszystkie rachunki, paragony, faktury odzwierciadlające poniesione koszty.

Możliwość komentowania została wyłączona.