Regres ubezpieczeniowy a odszkodowanie

Regres ubezpieczeniowy został zdefiniowany w art. 828 KC. Na którego podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe może domagać się zwrotu od sprawcy szkody zwrotu części lub całości wypłaconego odszkodowania.

Regres właściwy a niewłaściwy

Samo opisywane pojęcie można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich właściwy, występuje, gdy to osoba trzecia jest sprawcą szkody. Przykładowo dany podmiot ubezpieczy mieszkanie na 15000 zł i dochodzi do zalania lokalu przez sąsiada. Na miejsce zdarzenia zostaje wezwany rzeczoznawca, który wycenia szkodę na 20000 złotych. Towarzystwo ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w wysokości maksymalnej kwoty tj. 15000 zł. W takiej sytuacji o pozostałe 5000 zł można wystąpić do sąsiada-sprawcy zajścia.

Drugi zwany regresem niewłaściwym zajdzie, gdy to sam ubezpieczający jest sprawcą szkody. Ta materia wymaga odwołania do ustawy o tzw. ubezpieczeniach obowiązkowych, gdzie zostały wyszczególnione sytuacje, po których wystąpieniu zakład ubezpieczeń jest uprawniony do odzyskania wypłaconych świadczeń. Stanie się to, kiedy kierujący ubezpieczonym pojazdem: wyrządzi szkodę umyślnie, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem, stał się posiadaczem auta wskutek popełnienia przestępstwa, zbiegł z miejsca zdarzenia.

Poszkodowany zawsze w powyższych sytuacjach dostanie odszkodowanie, bo w pierwszej kolejności pieniądze zostaną wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a dopiero później regresem ściągnięte od sprawcy.

Możliwym jest także ograniczenie wypłaty odszkodowania z OC. Sytuacja taka może wystąpić, gdy ubezpieczony dopuści się rażącego niedbalstwa, nie dopełni obowiązku właściwego zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zapobieżenia zwiększeniu rozmiarów szkody i nie powiadomi Policji, a istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Warto nadmienić, że to w gestii zakładu ubezpieczeń jest przytoczenie wszelkich okoliczności zdarzenia, ponieważ to dany ubezpieczyciel pragnie wywieźć dla siebie korzyści i zastosować regres wobec sprawcy.

Możliwość komentowania została wyłączona.